1) ข้อความในข้อใดต่อไปนี้สามารถอธิบาย Call-to-Action ได้ดีที่สุด